สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
3.71
0.00
2.30
2.30
61.91%
61.91%
รายจ่ายลงทุน
4
21.26
0.00
0.03
0.03
0.13%
0.13%
รายจ่ายภาพรวม
13
24.97
0.00
2.32
2.32
9.30%
9.30%
×