สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
4.19
0.00
2.91
2.91
69.45%
69.45%
รายจ่ายลงทุน
2
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
7
4.22
0.00
2.94
2.94
69.61%
69.61%
×